Saturday, October 27, 2007

പ്രഥമ പ്രണാമം- ചീരാമകവി

സംഗീതം സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മരുഭൂമിയിലെ പാട്ടില്‍ കാറ്റിന്റെ താളം. മരതകപ്പച്ചയില്‍ ഇടയന്റെ ഈണം. പട്ടിണിയില്‍ നിന്ന് പടപ്പാട്ട്. അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടുന്നവന്‍ വിടുതലിന്റെ വീരഗാഥ പാടും. സംഗീതത്തില്‍ നിന്ന് കവിതയും, കവിതയില്‍ നിന്ന് സംസ്കാരവും വേറിടുന്നില്ല; വേരിടുന്നു.

ചീരാമകവി
(രാമചരിതത്തില്‍ നിന്ന്- ഈ കവിയുടെയും കവിതയുടെയും കാലം ക്രുത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിവിധ നിഗമനങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ട്. അത് ചരിത്രത്തിന് വിടാം. വായനക്കാരന് കവിത.)

കാനനങ്കളിലരന്‍ കളിറുമായ്, കരിണിയായ്
കാര്‍നെടും കണ്ണുമ, തമ്മില്‍ വിളയാടി നടന്റ-
ന്റാനനം വടിവുള്ളാനവടിവായവതരി-
ത്താതിയേ! നല്ല വിനായകനെന്മൊരമലനേ!
നാനിതൊന്റു തുനിയിന്റതിനെന്‍ മാനതമെന്തും
നാളതാര്‍ തന്നില്‍ നിരന്തരമിരുന്തരുള്‍ തെളി-
ന്തൂനമറ്ററിവെനക്കു വന്തുതിക്കും വണ്ണമേ-
യൂഴിയേഴിലും നിറൈന്ത മറൈഞാന പൊരുളേ!

--------------------------------------
--------------------------------------

താരിണങ്കിന തഴൈക്കുഴല്‍ മലര്‍ത്തയ്യല്‍ മുലൈ-
താവളത്തിലിളകൊള്ളുമരവിന്ത നയനാ!
ആരണങ്കളിലെങ്കും പരമയോഗികളുഴ-
ന്റാലുമെന്റുമറിവാനരിയ ഞാനപൊരുളേ!
മാരി വന്തതൊരു മാമലൈയെടുത്തു തടൈയും
മായനേ,യരചനായ് നിചിചരാതിപതിയെ
പോരില്‍ നീ മുന്നം മുടിത്തമയെടുത്തു പുകഴ്വാന്‍
പോകിപോകചയനാ! കവിയെനക്കരുള്‍ ചെയ്യേ!

അരുവൈ പാതിയുരുവായ പരനേ! ചരണതാ-
രകകുരുന്തു കൊടു തന്തതം നിനൈന്തുകൊള്‍വവര്‍-
ക്കരിയ വന്‍പിറവിയാം തുയരറുത്തു കളൈവോ-
രചുരനാചകരനേ! വിചയന്‍ വില്‍ത്തടിയിനാല്‍
തിരുവുടമ്പുടൈയുമാററൈന്തവന്റപിമതം
തെളുതെളുപ്പില്‍ വിളയിത്തു തെളിയിത്ത ചിവനേ!
അരചനാകി മതുചൂതനനിരാവണനെ വെ-
ന്റമയെനക്കു പുകഴ്വാന്‍ വഴിവരം തന്റരുളേ.

വഴിയെനക്കു പിഴൈയാതവണ്ണമുറ്റരുള്‍ ചെയ്യെന്‍
മനകുരുന്തിലിളകൊണ്ടു, പുനല്‍ ‍കൊണ്ടു വടിവാ-
ണ്ടെഴിന്റ കൊണ്ടല്‍ പതറും നെറ്റി തഴൈത്ത കുഴലീ!
ഇളമതിക്കു തുയര്‍ പൊങ്കി വിളങ്കിന്റനുതലി!
ചുഴലനിന്റകിലലോകര്‍ വണങ്കിന്റ കുഴലീ!
തുകില്‍ പുലിത്തൊലി കൊള്ളിന്റരനുതല്‍ക്കണ്ണിണ പെ-
ട്ടഴിവുപട്ട മലര്‍വില്ലിയെയനങ്കനനെയ-
വ്വളവു തോറ്റിന പെരുപ്പമുള്ള വെര്‍പ്പിന്‍ മകളേ!

---------------------------------------
---------------------------------------

മേത നല്‍കുക കവീന്തിരരില്‍ മുമ്പുടയ വാ-
ന്മീകിയും,പിന്ന വിയാതനുമെനക്കതികമായ്
വേതവിത്തു നല്ലകത്തിയനൊരോ പതങ്കളെ
വേര്‍ തിഴിക്കിന തമിഴ്ക്കവി പടൈത്ത മുനിയും
ഓതൈയില്‍ത്തുയിലുമണ്ണല്‍ വിണ്ണാളര്‍ പുകഴവേ,-
യൂഴിയില്‍ തെയരതന്‍ തനയനായവതരി-
ത്താതികാലമുള്ളരുംതൊഴില്‍കള്‍ ചെയ്തവ കഴി-
ന്താഴിമാനിനിയെ മീണ്ട വഴി കൂറുമതിനായ്
ആഴിമാതിനെ നിചാചരവരന്‍ കവര്‍ന്തുകൊ-
ണ്ടാടിമാതങ്കള്‍ വരും മുന്നം മറൈന്ത വഴിയേ
ഊഴിമീതു നടന്റന്റു കവിമന്നനുറൈവാ-
യോടി നാടുകെനവേയരികള്‍ നാലുതിചൈയും
കീഴുമേലും വിനവിന്റളവില്‍ വായുതനയന്‍
കേടിലാതമതിയൊടു തിരൈയാഴി കടന്ത-
മാഴനീള്‍മിഴിയെ മൈതിലിയെ നേടിയോരിരാ-
മാല്‍ പുനൈന്തമയുരൈപ്പതിനരിപ്പമ്മെങ്കളാല്‍.
---------------------------------------
---------------------------------------

2 comments:

P Jyothi said...

nalla udyamam.sarvavidha aasamsakalum...

aksharajaalakam.blogspot.com said...

അക്ഷരജാലകം.ബ്ലോഗ്സ്പോട്.കോം എന്ന പേരില്‍ ഞാന്‍ പുതിയ കോളം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ബ്ലോഗ് സാഹിത്യത്തേയും അച്ചടി സാഹിത്യത്തേയും വിലയിരുത്തുന്ന പ്രതിവാര പംക്തിയാണ്. വായിക്കണം.
ആഗോള മലയാള സാഹിത്യത്തിന്‍റെ അവസ്ഥകളെ മുന്‍വിധികളില്ലാതെ പിന്തുടരാന്‍ ശ്രമിക്കും.
ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് പ്ബ്ലിഷിംങാണ്.
എം.കെ.ഹരികുമാര്

panikkoorka

പനിക്കൂറ്ക്ക http://panikkoorka.blogspot.com Malayalam Poetry en-us Sivakumar Ambalapuzha || This RSS feed has been created by RSS Creator at http://www.LeighRSS.com Fri, 11 Dec 2009 11:00:48 -0000 Fri, 11 Dec 2009 11:00:48 -0000 Sivakumar Ambalapuzha Sivakumar Ambalapuzha panikkoorkka http://panikkoorkka.blogspot.com Malayalam Kavithakal